Django-auth-ldap中文文档

本文档基于django-auth-ldap1.2.8翻译而来,各位看官注意版本。

另外只翻译到了配置示例这一节,下面的“引用”以及“变更日志”比较琐碎不翻译了。

更多文章,请移步本人博客:www.dear-shen.com

2016.09.08

results matching ""

    No results matching ""